Tres Peons

Estatuts

CAPÍTOL I

PRINCIPIS GENERALS

Article Primer.- El CLUB D’ESCACS TRES PEONS és un club amb personalitat jurídica i capacitat d’obrar i té com a únic objectiu el formant i la pràctica de l’esport i, conseqüentment, de les activitats físiques i esportives adients.

Article Segon.- El CLUB D’ESCACS TRES PEONS és un club constituït d’acord amb el que disposa l’article primer, i no té cap ànim de lucre i en tot moment s’ajustarà el seu funcionament als principis democràtics i a les disposicions vigents.

Article Tercer.- El CLUB D’ESCACS TRES PEONS practicarà la modalitat esportiva dels escacs est ant afiliat a la Federaci ó Catalana d’Escacs.

Article Quart.- El CLUB D’ESCACS TRES PEONS se somet al Règim de Pressupost i patrimoni propi amb les limitacions legals que corresponguin; l’objectiu principal de destí dels béns de què disposa és el foment i la pràctica de les activitats esportives del club, i les possibles rendes s’hauran d’aplicar a la conservació dels seus objectius socials sense que, en cap moment, puguin repartir-se beneficis entre els associats.

Article Cinquè.- El domicili del CLUB D’ESCACS TRES PEONS es fixa a Barcelona, carrer Ros de Olano, nº 9, D.P.08012 telèfon 638087651 i trespeons@gmail.com. Sens perjudici de què la seu social i l’àmbit d’actuació del club radiquin a Barcelona, les seves activitats físiques i esportives no queden subj ectes a un deter minat àmbit territorial.

Article Sisè.- La forma de funcionament del CLUB D’ESCACS TRES PEONS es regirà per principis democràtics i representatius i la sobirania plena residirà en l’Assemblea General. El CLUB D’ESCACS TRES PEONS es regirà pels estatuts presents, pel reglament de règim interior que pugui aprovar-se perl’Assemblea General i per les disposicions vigents que el puguin afectar.

CAPÍTOL II

ORGANS DE REPRESENT ACIÓ, GOVERN I ADMINISTRACIÓ

Article Setè.- Els òrgans de representació, govern i administració del CLUB D’ESCACS TRES PEONS són la Junta Directiva i l’Assemblea General.

L’ASSEMBLEA GENERAL

Article Vuitè.- L’Assemblea General, d’acord amb el que disposa l’article 6è és l’òrgan superior de govern del CLUB D’ESCACS TRES PEONS i està integrada per tots el s socis amb dreta a vot.

Article Novè.- L’Assemblea General, en sessió ordinària es convocarà al menys una vegada a l’any i de forma extraordinària quantes vegades cal gui. L’Assemblea General ordinària serà convocada per la Junta Directiva, les assemblees extraordinàries podran ser convocades igualment per la Junta Directiva o bé per un mínim del 10 % dels socis, amb una antelació mínima de 15 dies a la seva celebració, i seran vàlides sempre que el quòrum d’assistència de socis sigui superior a la seva meitat en primera convocatòri a o a la seva tercera part en segona convocatòria.

La Junta Directiva serà escollida, entre les diverses candidatures de socis que poden presentar-se, per l’Assemblea General i per votació majoritària.

La Junta Directiva es renovarà en la seva totalitat cada sis anys, temps màxim que podrà durar el mandat de cada Junta.

Els càrrecs per un mateix lloc a la junta directiva son reelegibles per un màxim de 24 anys equivalent a 4 mandats. Per ocupar un càrrec a la junta directiva serà necessàri a una antiguitat mínima de sis mesos con a soci del Club.

L’Assemblea General, en sessió ordinària, haurà de tractar obligatòriament de la valoració de la gestió de la Junta Directiva i de la situació econòmica del Club.

Seran assumptes a tractar obligatòriament en Assemblea extraordinària, els següents: fixació de les quotes dels socis, autorització de convocatòri a per elecció de Junta Directiva, alineació de bens immobles, modificació dels estatuts, dissolució del club i acordar préstecs, aquests sempre que siguin iguals o superiors al valor del patrimoni social o al 50 % del pressupost anyal requeriran l’aprovació de la Direcció General de l’Esport. Aquests quatre últims punts s’han d’adoptar per majoria de dos ter ceres parts de socis assistents.

LA JUNTA DIRECTIVA

Article Desè.-

 • a) La Junta Directiva estarà formada per un nombre de membres superior a cinc i màxim de 25, al front dels quals hi haurà un president i es podrà escollir entre la pròpia Junta els sots-presidents que calguin, en nombre no superior a tres. També formaran part de la Junta un secretari, un tresorer i els vocals necessari s per les activitats del Club.
 • b) El president o, quan falti, el sots-president o la persona a qui correspongui, d’acord amb el que es determini, ostentaran la representació legal del club, actuaran en el seu nom, tindran la responsabili tat legal que pertoqui davant de tercers i estaran obligats a executar els acords que de forma vàlida hagi adoptat l’Assemblea General o, si correspon, la Junta Directiva.
 • c) La Junta Directiva tindrà totes les atribucions que legalment li pertoquin, així com les que, de forma expressa, li hagi conferit l’Assemblea General.

  Seran funcions pròpies de la Junta Directiva quan actuï en ple, les de convocar l’Assemblea General de Socis, fixar les condicions per l’entrada de nous soci s al Club, redactar el reglament de règim interior, nomenar les persones que integrin les diferents comissions, formular l’inventari i balanç anual, així com la memòria anual del Club.

Article Onzè.- La Junta Directiva quedarà vàlidament constituïda quan en primera convocatòri a hi concorrin la majoria absoluta dels seus membres; en segona convocatòr ia serà suficient la tercera part d’aquests.

La Junta Directiva es convoca pel president o bé per la tercera part, com a mínim dels membres de la Junta, amb una antelació mínima de tres dies.

Article Dotzè.-

 • Al President l’hi corresponen les funcions representatives del club, la convocatòri a de la Junta Directiva i la presidència de l’Assemblea General.

   

 • Al sots-president l’hi correspon la substitució del president en totes les seves funcions.

 • Al secretari l’hi correspon portar el llibre d’actes del club i de socis del mateix.

 • Al tresorer deurà portar el llibre de comptabilitat i efectuar el moviment dinerari del club.

 • Els vocals tindran les funcions específiques que se’ls hi designin per la Junta Directiva.

CAPÍTOL III

PROCEDIM ENT D’ADMISSIÓ, PÈRDUA DE LA QUALITAT DE SOCI

Article Tretzè.- L’admissió com a soci del club, prèvia sol·licitud de l’interessat, es decidirà per la Junta Directiva i la pèrdua de la qualitat de soci, igualment per decisió de la Junta en cas de manca de pagament de si s quotes consecutives o bé per l’aprovació de l’Assemblea General, a proposta de la Junta Directiva, per altres motius.

CAPÍTOL IV

DRETS I OBLIGACIONS DE LS SOCI

Article Catorzè.- Es detallen, a continuació, els drets específics dels socis:

 • a) Contribuir al compliment dels fins del Club.
 • b) Exigir el compliment dels estatuts i les normes vigents.
 • c) Conèixer i examinar les activitats i documents del Club.
 • d) Separar-se lliurament del club.
 • e) Exposar les pròpies opinions lliurement a les Assemblees Generals.
 • f) Ser elector i elegible per als càrrecs de govern i representació del club, sempre que el soci tingui una antiguitat mínima de sis mesos al Club.
 • g) Participar en tots els afers del club que reglamentàriament corresponguin.

Entre les obligacions dels socis, es detallen:

 • 1. Abonar les quotes determinades per l’Assemblea General, necessàries per al manteniment del Club.
 • 2. Contribuir a les tasques que reglamentàriament corresponguin.
 • 3. Complir els acords de l’Assemblea General i els altres que siguin adients. De l’incompliment de cadascun d’aquests se’n pot seguir la pèrdua de la qualitat de soci.

CAPÍTOL V

PATRIMONI FUNDACIONAL I RÈGIM ECONÒMIC

Article Quinzè.- El patrimoni fundacional del CLUB D’ESCACS TRES PEONS, és el que s’especifica en l’acta notarial nº dos mil dos-cents deu, aixecada pel Notari de Barcelona, D. Jesus Led Capaz. En data 15 d’octubre de 1986. El club ingressarà dels socis les quotes obligatòries que s’estableixi per l’Assemblea General, a proposta de la Junta Directiva, i les aportacions que voluntàriament se l ’hi puguin fer.

CAPÍTOL VI

RÈGIM DOCUMENTAL

Article Setzè.- El Règim Documental constarà dels llibres següents: d’associats, d ’actes i de comptabili tat.

Article Dissetè.- En el llibre d’associats hi constaran el nom i cognom dels socis, domicili, nacionalitat i número del Document Nacional d’Identitat o Nº de passapor t, professió i, en el seu cas, altes i baixes com a soci, presa de possessió i cessament, en el cas d’ostentar càrrec.

Article Divuitè.- En el llibre d’actes s’hi consignaran les reunions que celebri l’Assemblea General i la Junta Directiva amb expressió expressa de la data, assistents, assumptes tr actats i acords adoptats. Les actes les signaran sempre el president i el secretari.

Article Dinovè.- Als llibres de comptabilitat hi figurarà el patrimoni amb indicació dels dret i obligacions de tot tipus, ingressos i despeses del Club, amb indicació expressa de la forma de procedència d’aquests, així com de la seva inversió o possible despesa.

CAPÍTOL VII

Article Vintè.- El CLUB D’ESCACS TRES PEONS no té altre secció més que la d’escacs.

CAPÍTOL VIII

Article Vint-i-unè.- Per poder reformar els presents estatuts del CLUB D’ESCACS TRES PEONS, serà necessàri a la majoria de dues terceres parts dels socis assistents a l’Assemblea General, en sessió extraordinària, convocada per a tal fi.

CAPÍTOL IX

Article Vint-i-dosè.- El procediment de dissolució del CLUB D’ESCACS TRES PEONS, serà per majoria de dues terceres parts dels socis assistents a l’Assemblea General, convocada en sessió extraordinària per a tal fi. Una vegada dissolt el club, el remenen del patrimoni social, si n’hi hagués, revertirà a la col·lectivitat mitjançant la Direcció General de l’Esport que l’aplicarà al foment i desenvol upament de l’activitat físico-esportiva, d’acord amb la normativa vigent i l’article 4rt dels presents estatuts. Els presents estatuts varen ésser aprovats per l’Assemblea General Extraordinària de socis del CLUB D’ESCACS TRES PEONS, en sessi ó celebrada en data dos de gener del any dos mi nou.